help_outline Skip to main content

Members Research

Li Qiong Wang (2016 WINNER)

Published on 1/1/2016
Beijing University of Chinese Medicine (Beijing, China) - Comparison Between English And Chinese Publications Of Randomized Clinical Trials On Acupuncture.

Li-Qiong Wang, Chun-Xiang Su, Yu-Yi Wang, Guo-Yan Yang, Ning Liang, Jian-Ping Liu